De huurprijs bedraagt € ,- excl. BTW. per Mnd, met een maximum van 40 draaiuren per week.
Bij meeruren wordt naar evenredigheid een extra bedrag per uur berekend. Wanneer u minder draait wordt dit
niet verrekend. De meeruren, bepaald op basis van de registratie van de op het object aanwezige urenteller,
worden tenzij een andere meerprijsregeling is overeengekomen, tegen in deze overeenkomst gemelde meerprijs
berekend en komen met terugwerkende kracht vanaf de datum van de wijziging ten laste van de huurder.

 

Aflevering: Eventuele transportkosten voor het brengen en halen van de machine bedragen:
* Voor Drenthe/Flevoland: € 150,- excl. BTW
* Voor Friesland/Groningen/Gelderland/Utrecht/Overijssel: € 195,- excl. BTW
* Voor Noord Holland/Zuid Holland/Zeeland/Brabant/Limburg: € 240,- excl. BTW

 

Standaard wordt er 7,5 % assurantiekosten over het huurbedrag gerekend.

 

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen van het gehuurde wordt door
verhuurder verzorgd op basis van de in de branche geldende gebruiken met een eigen risico
van € 2500,- per gebeurtenis wanneer, van toepassing, voor rekening komt van de huurder.

 

Ingeval de verhuur langer duurt dan één jaar, vindt jaarlijks een aanpassing plaats van de huurprijs op basis
van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex, gepubliceerd door het CBS.

 

Ingeval de kosten van de verhuurder stijgen ten gevolge van wijzigingen in wet en/of regelgeving, kan de
huurprijs worden verhoogd.

 

Betaling: geschiedt achteraf van huurperiode rekening houdend met meerprijs van de meeruren. Bij lang
verhuur zal maandelijks vooraf worden gefactureerd. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is huurder direct rente aan verhuurder verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij uitblijven van betaling geven wij onherroepelijk deze overeenkomst uit handen aan een
gerechtsdeurwaarder. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de huurder.

 

De huurder verklaart het gehuurde in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop van de huur weer in goede staat aan de verhuurder te zullen teruggeven.


Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming. De huurder zal als een goed huurder
voor het gehuurde zorg dragen, één en ander met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften.

 

De kosten van dagelijks onderhoud zijn ten laste van huurder.

 

De huurder zal het gehuurde niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de huurovereenkomst. Tevens mag de huurder het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren en/of door verhuren zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. In geen geval mag het gehuurde Nederland verlaten zonder overleg.

 

De huurder verplicht zich het gehuurde uitsluitend te laten gebruiken door personen van minimaal 18 jaar oud die over de vereiste deskundigheid voor het besturen van het gehuurde beschikken. Deze personen dienen te voldoen aan alle door de wet aan het gebruik te stellen eisen. Tevens dienen zij aantoonbare ervaring te bezitten en dienen zij te beschikken over een geldig certificaat. 

 

Het is huurder niet toegestaan met het gehuurde op de openbare weg - in de zin van de Wegenverkeerswet - te
rijden.

 

Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor de huurder, ook voor zover het gehuurde
zich feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht bevinden.

 

Huurder is verplicht het gehuurde buiten de tijden van gebruik op een droge, voor vandalen afgesloten plaats te bewaren. De sleutels alsdan uit het contact.

 

De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, en hoe ook veroorzaakt aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, waaronder begrepen schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of toedoen van derden. Verhuurder zal voor herstel of vervanging zorgdragen waarbij de kosten voor rekening van de huurder komen gelet dat kosten door diefstal/verduistering van de machine voor rekening van de huurder komen tenzij de huurder kan aantonen dat de ontvreemde machine goed afgesloten was, bewaard in een
afgesloten ruimte of terrein en de sleutels nog aanwezig zijn.

 

De aansprakelijkheid van Offringa b.v. is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van de huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan de gehuurde zaak dat al voor de levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, of door opzet of grove schuld van Offringa b.v.. Tevens is de
aansprakelijkheid van Offringa b.v. beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige
(gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een
vervangende zaak, omzet -en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.

 

De aansprakelijkheid van Offringa b.v. kan nimmer het orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur (= huur- termijn van 4 weken) bij lange termijnverhuringen)
te boven gaan, tenzij en voorzover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag
wordt uitgekeerd.

 

Huurder zal Offringa b.v. vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met,
door of in verband met de gehuurde zaak.

 

Elke aansprakelijkheid vervalt na verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

 

In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het gehuurde dient huurder
verhuurder hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle
schade die de verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van de meldingsplicht van de huurder. De huurder is
verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen waardoor de schade kan worden voorkomen of beperkt . In het
geval van mogelijke opzet of grove schuld van de zijde van huurder, zal verhuurder de geleden schade op
grond van zijn WAM-verplichtingen op huurder verhalen.

 

A) Huurder zal het gehuurde voor eigen rekening van brandstof voorzien en regelmatig reinigen.

B) Huurder inspecteert volgens de voorschriften dagelijks
het gehuurde en controleert voor zover van toepassing: - de niveaus van smeerolie, hydraulische olie, koel-,
anti vries en remvloeistof, alle overige smeermiddelen en vloeistoffen in de daarvoor in aanmerking komende
reservoirs en compartimenten: voor zover nodig vult huurder deze middelen bij; - de bandenspanning en de
conditie van de banden: voor zover nodig brengt huurder de banden weer op de voorgeschreven spanning;
- de werking van de bedrijfsurenteller; - de conditie van de waarschuwings- en signaleringssystemen,
leidingen, slangen, koelsystemen, lucht- en vloeistofsystemen, e.d.; - de algemene en veilige werking van
het gehuurde en de eventueel aan het gehuurde gekoppelde of bijbehorende apparatuur.

C) Huurder rapporteert afwijkingen per omgaande (schriftelijk) aan verhuurder.

D) Huurder inspecteert wekelijks het waterniveau van de tractiebatterij en zal deze zo nodig na het laden bijvullen met gedestilleerd water.
E) Machine dient aan het einde van de huurperiode schoon te worden teruggebracht, anders worden er
schoonmaakkosten in rekening gebracht van minimaal € 100,-.

 

De huurder verplicht zich op verzoek van verhuurder het gehuurde voor inspectie ter beschikking te stellen. Huurder geeft verhuurder op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van de huurder te betreden ter inspectie of terugname van het
gehuurde.

 

Het onderhoud van het gehuurde, behoudens het genoemde in punt 19, komt voor rekening
van verhuurder. De huurder stelt het gehuurde in gereinigde staat ter beschikking voor het door de verhuurder
uit te voeren regelmatige onderhoud. De huurder zal het gehuurde gedurende deze werkzaamheden
ononderbroken aan verhuurder ter beschikking stellen in een voor deze werkzaamheden geschikte ruimte.

 

Eventuele reparaties door of namens huurder mogen alleen worden uitgevoerd na uitdrukkelijk
voorafgaande toestemming van verhuurder. Indien verhuurder geen toestemming heeft gegeven komen de kosten van reparatie voor rekening van huurder.

 

De kosten voor het herstel of vervanging van lekke of versleten banden en/of slijtage aan de vorken (indien van toepassing), komen voor rekening van huurder. Verhuurder zal voor herstel of vervanging zorgdragen.

 

Onuitvoerbaarheid van de opdracht: Verhuurder heeft het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Onder omstandigheden die niet door verhuurder te verwachten waren en die buiten zijn invloedsfeer liggen, worden onder
andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers van verhuurder niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand verlies of diefstal van materialen, het verloren gaan van te werken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

 

Derdenbeding: a.) Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen
dat het eigendom van het gehuurde object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het gehuurde object
kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de
verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.

b.) Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal huurder het gehuurde object op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het gehuurde object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de verhuurder jegens derde. Als
gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang
ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde
aangewezen locatie.

c.) Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het gehuurde object door huurder zou willen continueren, is huurder verplicht op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.

d.) Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 van het Burgerlijk Wetboek geheel uit.

e.) Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch door huurder, noch door verhuurder worden herroepen.

f.) Huurder is verplicht aan de genoemde derde toegang te geven tot de locatie van het gehuurde object terplekke de status van het gehuurde object te controleren.

 

Gemaakte afspraken in een eventuele separate orderbevestiging zijn leidend en vervangt dit huurcontract
uitgezonderd de verzekeringsvoorwaarden en de tarieven.